قیمت جدول بندی خیابان

http://novinposhesh.comتماس:۰۹۱۹۹۷۶۱۰۰۶

جدول
ابعاد: ۱۵*۵۰*۶۰سانتیمتر
ضخامت: ۶ سانتیمتر
رنگ بندی: طوسی
قیمت  اجرت کارکرد هر
متر طول ۱۰۰۰۰تومان
جدول
ابعاد: ۱۵*۵۰*۵۰سانتیمتر
ضخامت: ۶ سانتیمتر
رنگ بندی: طوسی
قیمت  اجرت کارکرد هر
متر طول ۹۰۰۰ تومان
جدول
ابعاد: ۱۰*۵۰*۳۰سانتیمتر
ضخامت: ۶ سانتیمتر
رنگ بندی: طوسی
قیمت  اجرت کارکرد هر
متر طول ۹۰۰۰ تومان